Про внесення змін до указів Президента України від 8 квітня 2011 року № 444 та від 12 травня 2011 року № 5811. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у Положенні про Державне агентство України з туризму та курортів, затвердженому Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 444:

а) у пункті 4:

підпункт 3 доповнити словами «готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо їх укладення і денонсації та забезпечує виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами з питань, що належать до його відання»;

доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:

«3-1) за дорученням Міністра інфраструктури України бере в установленому порядку участь у роботі міжнародних туристичних організацій і у міжнародних заходах з туризму, вживає заходів до міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку»;

доповнити пункт підпунктом 8-1 такого змісту:

«8-1) встановлює відповідні категорії об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо)»;

у підпункті 9 слово «присвоєння» замінити словом «встановлення», а слова «установам харчування» — словами «закладам харчування»;

підпункт 11 виключити;

підпункт 12 доповнити словами «зокрема, шляхом організації виставок, методичних і науково-практичних семінарів, ярмарків, конференцій, семінарів тощо, а також участі в них як в Україні, так і за кордоном»;

у підпункті 14 слова «в галузі» замінити словами «у сфері»;

у підпункті 18 слова «у галузі» замінити словами «у сфері»;

у підпункті 22 слова «метрології та» виключити;

доповнити пункт підпунктами 25-1 і 25-2 такого змісту:

«25-1) бере участь у реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму та курортів;

25-2) вносить пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму та курортів»;

б) пункт 9 доповнити підпунктом 16-1 такого змісту.

«16-1) у межах компетенції дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держтуризмкурорту України доручення»;

в) у тексті Положення слова «Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України» в усіх відмінках замінити словами «Міністр інфраструктури України» у відповідному відмінку;

2) у підпункті 4.7 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581:

підпункт 4.7.4 виключити;

доповнити підпункт підпунктом 4.7.8 такого змісту:

«4.7.8) затверджує за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України критерії відповідності об’єктів туристичної інфраструктури певній категорії».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 жовтня 2013 року
№ 578/2013